مقاله ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي چوب ملج، اوجا، آزاد و داغداغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي چوب ملج، اوجا، آزاد و داغداغان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفولوژي الياف
مقاله تركيبات شيميايي
مقاله ملج
مقاله اوجا
مقاله آزاد و داغداغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري وحيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از طريق ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي مي توان کيفيت گونه هاي چوبي و غيرچوبي را براي استفاده در صنايع خميرکاغذ پيش بيني نمود. در اين مطالعه ويژگي هاي مورفولوژيکي و ترکيبات شيميايي چوب چهار گونه درختي بومي ايران از خانواده نارون ها  (Ulmaceae) که عبارتند از ملج (Ulmus glabra)، اوجا (Ulmus compestris)، آزاد  (Zelkova carpinifolia) و داغداغان (Celtis australis)، مورد مقايسه قرار گرفتند. سه درخت از هر گونه انتخاب و از هر کدام يک مقطع عرضي (ديسک) به ضخامت ۵ سانتي متر تهيه شد. از سه بخش نزديک به مغز، ميانه و نزديک به پوست خلال هاي چوبي تهيه و در محلول اسيد استيک و آب اکسيژنه (نسبت ۱ به ۱)، در دماي ۶۰ درجه سانتي گراد به مدت ۴۸ ساعت گذاشته شدند تا ديفيبره شوند. به طوري که ضريب هاي بيومتري الياف در سه بخش و در چهار گونه اندازه گيري و توسط طرح آماري فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که گونه آزاد کمترين مقدار ليگنين، خاکستر و مواد استخراجي و بالاترين مقدار سلولز را داراست. همچنين الياف اين گونه از بالاترين ضريب درهم رفتگي و ضريب رونکل برخوردار بوده، در نتيجه در ميان خانواده نارون ها (Ulmaceae) مناسب ترين گونه مورد استفاده در کاغذسازي مي باشد. طول فيبر و همچنين ضخامت ديواره الياف بخش نزديک به پوست نسبت به بخش نزديک به مغز به صورت معني داري بيشتر بوده که پيش بيني مي شود خواص مکانيکي خميرکاغذ توليدي در نواحي سه گانه با يکديگر متفاوت باشند.