مقاله ويژگي هاي يک استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد – ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي يک استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد – ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله استاد دانشگاه
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استاد اساسي ترين عامل براي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقق هدفهاي آموزشي است. مسلما شناخت ويژگيهاي استاد نمونه و عمل به آن توسط اساتيد کيفيت آموزش را ارتقا خواهد داد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ويژگيهاي استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد انجام شد.
روش کار: حجم نمونه براي انجام اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۲۴۰ نفر برآورد گرديد که به روش نمونه گيري خوشه اي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي بود که روايي و پايايي آن تاييد گرديد. داده ها با بکارگيري آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: توانايي برقراري ارتباط، داشتن تجربه تدريس و دانش عمومي در تدريس؛ انتقاد پذيري، خلاقيت و آراستگي؛ توجه به مفاهيم ضروري، ارايه مطالب در نظم منطقي و تدريس به زبان ساده مهمترين ويژگي هاي يک استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان بودند.
نتيجه گيري: ايجاد دوره هايي براي يادگيري مهارتهاي کامپيوتري و ارتقا سطح تسلط به زبان انگليسي در دوره تحصيلي اساتيد دانشگاه، ضروري است. مراکز توسعه آموزش نيز بايد مباحثي مانند رهبري در آموزش و مهارتهاي ارتباطي را در طراحي کارگاههاي آموزشي در نظر بگيرند.