سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک – دانشگاه صنعتی شیراز
رضا خرداد – گروه فیزیک – دانشگاه یاسوج
سیدشکراله موسوی – گروه فیزیک – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی الکترون در سیم کوانتومی با مقطع دایرای شکل به صورت تحلیلی با استفاده از جوابهای معادله بسل معرفی و با نتایج قبلی مبتنـی بر روشهای عددی گزارش شده مقایسه می گردد . همچنین نحوه تغییرات ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی برحسب شعاع معرفی می شود