سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی خان نصر اصفهانی – عضو هیٱت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ایرج رسا – عضور هیٱت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ذخایر معدنی سرب و روی شمال و شمال شرق تیران در ۵۵ کیلومتری غرب اصفهان واقع است. این کانسارها متعلق به بخشی از حوضه رسوبی وسیعی وابسته به زون سنندج-سیرجان هستند که حاوی نشانه های از فلزات سرب و روی می باشند. ذخایر معدنی سرب و روی در این ناحیه، بیشتر شبیه به کانسارهای سرب و روی چینه کران از نوع دره می سی سی پی هستند. کانه های اصلی در این ذخایر معدنی، شامل اسفالریت غنی از کادمیم، گالن با نقره کم است. بررسی مقاطع میکروسکوپی مبین تٱثیر بسیار مهم فرآیندهای دیاژنتیکی در تکامل این ذخایر می باشد. این کانسارها در فازهای بعدی زمینساختی، شکل کنونی خود را به دست آورده اند.