سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید شهاب الدین یثربی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد ژئوتکنیک مهندسین مشاور آشناب
محمد حسین توفیق ریحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم و کارشناس زئوتکنیک مهندسین مشاور آشناب

چکیده:

سدسبلان دراستان اردبیل به ارتفاع ۸۵متر و حجم مخزن ۱۰۵ میلیون مترمکعب بصورت سنگریزه ای برروی تناوبی ازسنگهای اذرین بیرونی درحال اجرا است مورفولوژی فعلی محدوده ساختگاه سد نتیجه ۵سیکل فعالیت اذرین بیرونی با ترکیب بازالت تااندریت و اگلومرا و توفیت است که بصورت هم شیب برروی هم نهشته شده اند دراین منطقه جهت مطالعات ژئوتکنیکی زیرسطحی ۱۸ حلقه گمانه با متراژ کلی ۸۲۶/۵ متر به روش دورانی مغزه گیری درزمینهای آبرفتی و سنگی حفاری شده و تعداد ۳۸ نمونه مغزه سنگی موم اندود شده براساس کروکلاسیون لایه ها و درنظر گرفتن امکان تحلیل فراگیرپی انتخاب شده و ازمایشات ژئوتکنیکی برروی آنها انجام گرفت عملیات صحرایی شامل ازمایشات لوفران لوژان محاسبه RQD,C.R ودرزه نگاری زیرسطحی میباشد گسترش ضخامت رسوبات ابرفتی دربستر رودخانه حدود ۸/۵ متر بوده و به علت نفوذپذیری زیاد و خصوصیات مهندسی نامناسب برداشته میشود دراین مقاله علاوه بربررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مجموعه های لیتولوژیکی محور مخزن ساختگاه پروژه سعی شدها ست با مقایسه ارتباط میان پارامترهای K,CR,RQD توده سنگ پی رابطه بین خصوصیات فیزیکی توده سنگها ونفوذپذیری آنها درگونه های لیتولوژیکی خاص بررسی میشوند کاربرد عملی نتایج حاصله میتواند به عنوان الگویی ازمحدوده رفتارگونه های لیتولوژیکی خاص درپروژه های دیگر جهت بررسیهای ژئوتکنیکی مورداستفاده قرارگیرد