سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرضیه کشکولی – دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
یعقوب فتحی پور – استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهرآبادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
سن سبز پسته Brachynema germari Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae) از آفات بسیار مهم درختان پسته است که در دو مرحله تشکیل میوه تا سخت شدن اندوکارپ و سخت شدن کامل پوست استخوانی تا مغزبندی و رسیدن محصول به آن خسارت بالایی وارد میکند. کنترل این آفت بدلیل طیف پراکندگی ودامنه میزبانی وسیع بسیار مشکل است که در صورت لزوم با استفاده از سموم شیمیایی و مدیریت علفهای هرز انجام میپذیرد. باتوجه به اهمیت دشمنان طبیعی در کنترل آفات، مطالعه میزان اثر زنبورهای پارازیتوئید تخم گونه های Trissolcus spp و Ooencyrtus telenomicida بر این آفت پیشنهاد میگردد.