سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در را بطه با فرآیندها و خصوصیات حاکم بر سیلاب و رسوب در حوزه های مناطق خشک جهان و مقایسه برخی از این خصوصیات با بعضی از مناطق خشک ایران پرداخته است . بدیهی است با توجه به تفاوتهای عمده آبخیزهای مناطق خشک با اقالیم دیگر از نقطه نظر فرایندهای حاکم بر سیلاب و رسوب لا زم است که این تفاوتها در تدوین استراتژیهای مدیریتی حوزه های آبخیز این مناطق مورد توجه قرار گیرد . به عنوان نمونه نسبت دبیهای حداکثر با دوره بازگشتهای مختلف به دبی میانگین در ایستگاههای هیدرومتری واقع شده در شرایط مختلف آب و هوایی ایران نشان داد که اولا این نسبتها در مناطق خشک با مناطق مرطوب و نیمه مرطوب کاملا متفاوت است، و ثانیا میزان این نسبتها با افزایش درجه خشکی بشدت افزایش مییابد . همچنین وضعیت دبی و رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری وافع در اقالیم مختلف ایران مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که وضعیت انت قال رسوب در حوزه های آبخیز مناطق خشک بسیار نامنظم بوده و علاوه بر آنکه حجم بار رسوبی بسیار بالاست، همبستگی آن با دبی جریان نیز بسیار کم و در نتیجه فرآیند انتقال رسوب در این
مناطق کاملا پیچیده و غیر قابل پیش بینی است . این مسئله گویای آن ست که مدلهای تهیه شده در مناطق دیگر اساسا جهت استفاده در مناطق خشک فاقد ارزش کافی است چرا که آنها به هیچ عنوان منطبق بر رفتار حوزه های آبخیز این مناطق نمیباشد