سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود وفائیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، با اشاره به بعضی رابطه های معمول و شاخص در زمینه بررسی نشست زمین در اثر حفر تونل، با استفاده از نتایج تجربی مبتنی بر مشاهدات و اندازه گیریهای اخبر روی تونلهای درون محیط خاکی، رابطه های پیشنهادی نگارنده مجددا ارزیابی گردیده است. همچنین حدود زاویه گستردگی محدوده جابجایی تحت تاثیر حفر تونل در دو نوع خاک، یعنی خاک چسبنده و خاک فاقد چسبندگی تعیین شده است.