سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیبه عطاپور – مدیریت بخش زمین شناسی منطق جنوب خاوری (کرمان)
علیجان آفتابی – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تورمالین یک کانی سیلیکاتی حلقوی است که جدیدا به عنوان کلیدی اکتشافی در کانسارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختمان شبکه ای کانی مذکور حداقل ۱۲ عنصر فرعی و کمیاب جانشین می شوند. بر اساس تمرکز عناصر خاص، محیط های ژئوشیمیایی تشکیل آن را می توانبه سه صورت زیر خلاصه نمود:
۱- تورمالین غنی از منیزیم (دراویت) بیشتر با کانسارهای سولفیدی توده ای – آتشفشانی دیده می شوند.
۲- تورمالین غنی از آهن (شرل) معمولابا سنگهای گرانیتوئیدی همراه می باشند.
۳- تورمالین های غنی از لیتیم (البائیت) بیشتر با سنگهای گرانیتی وپگماتیتیتشکیل می شوند.
ویژگی های ژئوشیمیاییتورمالین در مورد کانسارهای پورفیری و سنگهای گرانیتوئیدی همراه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در ایران چنین بررسی هایی حتی در سطح مقدماتی انجام نشده است.
هدف ازاین بررسی ، مقایسه عیار عناصر در تورمالین های توده های پورفیری نازا و کانی زایا کانسارسازی در استان کرمان می باشد.