سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی قربانی ده نوی – کارشناس مسئول، مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی کرمان،
محسن جرجندی پور – کارشناس، مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی کرمان
حبیب الله عزیزان – کارشناس مسئول، مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی کرمان

چکیده:
ذخایر زغال سنگهای ایران در حوضه های ایران مرکزی و البرز رخ دادهاند. ناحیه ذغالخیز کرمان یکی از ناحیه های مهم زغالخیز در ایران مرکزی است. این ناحیه در رشته کوه های جنوب شرقی ایران واقع شده است. گروه زغال دار شمشک سازندهای آب حاجی، بادامو و هجدک عمدتا از ماسه سنگ، شیل، گل سنگ، سنگ آهک و رس سنگ تشکیل شده است. در این تحقیق تعداد بیست و دو نمونه زغال سنگ از معادن زغالسنگ استان کرمان جمع آوری شده و تجزیه شیمیایی به روش ICP-IC3E برای عناصر اصلی و فرعی و روش FA3 برای عنصر طلا استفاده شد. با استفاده از روش های آماری ساده و سپس روش تحلیل عاملی داده هایژئوشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تحلیل عاملی تفسیر بهتری از دادههای ژئوشیمیایی ارائه داد. ارتباط بین عناصر مختلف از طریق نمودار پراکندگی و همبودهای ژنتیکی ممکن مورد بحث قرار گرفت. متوسط عیار برخی عناصر اصلی و کمیاب کمتر از متوسط عیار این عناصر در زغال سنگهای جهان بود، در حالی که عیار اغلب عناصر در محدوده جهانی قرار می گیرند