سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید ونایی – بخش زمین شناسی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیجان آفتابی – بخش زمین شناسی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار عمارت در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اراک واقع شده و مختصات جغرافیایی آن شامل طول جغرافیایی ً۴۵ َ۳۴۴۹ درجه سانتی گراد و عرض جغرافیایی ً۵۵ َ۵۰ ۳۳ درجه سانتی گراد می باشد. کانسار عمارتدر توالی های کرتاسه و در سنگهای کوارتزیتی به ضخامت ۳ متر، بین شیست در کمر بالا و مرمر، مرمر مارنی وشیست های مرمری در کمر پایین واقع شده است. مجموعه فوق در طی فازهای تکتونیکی مربوط به لارامید و سیمرین، چین خورده و ساخت هایی همچون ناودیسمرکب و گسلهای عرضی وطولی را تشکیل داده است.
در این مقاله منحصرا ویژگی های ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی در سنگ همبر و عناصر فرعی در کانی های سولفیدی همچون گالن، اسفالریت و پیریت بررسی شده است. با استفاده از روش ذوب، عناصر مختلف در نمونه های برداشت شده آزاد گردید و سپس با استفاده از روش جذب اتمی مقدار این عناصر اندازه گیری شد. عناصر اصلی در سنگ همبر کانسارنشان می دهند که در سنگ همبر شیستی مقدار کلسیم بالاتر و مقدار سدیم کمتر از مقدار استاندارد این سنگها می باشد و می توان این را با حضور کربنات ها در سنگ های شیستی مرتبط دانست. همچنین در سنگهای همبر مرمری مقدار SiO2 , MgO کمتر از حد استاندارد بوده که این مسئله ناشی از عدم تاثیر دولومیتی شدن و سیلیسی شدن بر روی آهک می باشد. در سنگ همبر کوارتزیتی نیز مقدار کلسیم پایین تر از حد استاندارد می باشد. مقدار استرانسیم و باریم (عنصر فرعی) در سنگ همبر شیستی نسبت به مقدار استانداری مقداری افزودگی، درحالی که وانادیوم، نیکل و مس کاهیدگی نشان می دهند. در صورتی که در سنگ همبر مرمری و کوارتزیتی مقدار این عناصر عکس روند آنها در سنگ های شیستی می باشد.