سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا شایسته فر – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی قربانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد طورچی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف اصلی از انجام این پروژه بکارگیری صحیح آمار چند متغیره در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی و تعیین ویژگیهای کانی سازی کرومیت در منطقه سوغان و مقایسه آن با نواحی بافت، نیریز و آبدشت می باشد. بخشهای مختلفی که در اینمقاله حائز اهمیت است عبارتند از : زمین شناسی، نمونه برداری، تجزیه شیمیائی و پردازش داده هایخام ژئوشیمیایی مربوط به ۳۱ عنصر حاصل از آنالیز نمونه های منطقه فوق با نرم افزار SPSS و نرمالیته کردن آنهاست. استفاده از آنالیز مولفه های اصلی داده های خام اولیه ژئوشیمیایی را به صورت قابل تفسیر و تحلیل تبدیل می کند. داده های بدست آمده از نمودار درختی (درندوگرام)، عناصر مورد نظر را به دو گروه بزرگ تقسیم بندینموده که گروه اول شامل: W, B, Bi, Be, Co, Zn, V, Mno, Ba, Cd, Ag و گروه دوم شامل: P2O5, Sn, LOI, Tio2, Mo, Sb, Al2o3, Feo, Cr2o3, Cu, Sr, Mgo, SiO2, As, Fe2o3, CaO, k2O, Na2OLi, Ni.