سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
پریسا روشنی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد رضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
کانی سازی مس پورفیری کوهپنج واقع در کمان ولکانو پلوتونیکی ارومیه دختر در کمربند مس کرمان و در نزدیکی معدن مس سرچشمه ( ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی آن) واقع شده است. در منطقه کوهپنج انواع آلتراسیونهای شاخص کانسارهاى مس پورفیرى مشاهده شده است. آلتراسیون پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک و پروپلتیک از مهمترین آلتراسیونهای منطقه محسوب میگردند. به منظور بررسی ژئوشیمیایی مس و مولیبدن در زونهای منطقه، ۶۱۲ نمونه سنگی برداشت و برای ۴۳ عنصر آنالیز شد، همچنین ۴ گمانه اکتشافی در منطقه حفر گردید و برای عناصر مس و مولیبدن مورد آنالیز قرار گرفت. با استفاده از بررسیهای انجام شده بر روی نمونههای سنگی سطحی بیشترین مقدار مس در آلتراسیون پتاسیک و حداکثر مقدار مولیبدن در آلتراسیون آرژیلیک یافت میشود. بر اساس نمونههای گرفته شده از گمانهها مقدار مس در آلتراسیون پتاسیک ابتدا با افزایش عمق افزایش نشان میدهد و سپس کاهش میباید. ولی مقدار مولیبدن با افزایش عمق افزایش نشان میدهد که تاکید بر تحت کانساری بودن این عنصر مینماید.