سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی –
هدی موسی زاده –

چکیده:

سازند آیتامیر یکی از واحدهای کرتاسه پسین حوزه کپه داغ است که از دو بخش ماسه سنگ تحتانی بشیریه فوقانی تشکیل شده است. تعداد ۳۴ نمونه از بخش فوقانی سازند آیتامیر و گذر این سازند به سازنده آب دراز از مته روسای شور آب جهت مطالعات زیست چین این برداشت و بررسی شدند. در این بررسی ۱۹ خانواده، ۲۵ جنس و ۳۵ گونه از بخش فوقانی این سازند معرفی شدند که بر اساس ظهور گونه‌های شناسایی شده برای این قسمت از سازند آیتامیر زون های cc12 ؛ cc16 و cc17 ، که معادل تورونین پسین – مرز سانتونین پسین / به کامپانین آغازین است پیشنهاد می‌شود. نبود سه یایوزون cc13 ؛ cc14 و cc15 دلیل عدم رسوب‌گذاری، فرسایش و در نهایت وجود یک نکته بستگی با سنین معادل کنیاسین پیشین – سانتونین پسین در منطقه مورد مطالعه است. با توجه به وجود یایوزون cc17 در بخش فوقانی سازند آیتامیرو بخش تحتانی سازنده آب دراز می‌توان نتیجه گرفت که وقف رسوب‌گذاری بین این دو سازند در این مقطع وجود نداشته است. براساس مطالعات پالئواکولوژیکی گونه‌های یافت شده نیز می‌توان اظهار داشت که نهشته های سازند آیتامیر در عرض جغرافیایی پایین تا متوسط و در محیطی کم عمق و ساحلی شروع به رسوب‌گذاری کرده و در ادامه به سمت حوض آب دراز بر عمق حوضه افزوده خواهد شد .