سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهناز قره خانلو –
سینا خراسانی –

چکیده:

بر خلاف گرافین که یک نیمه هادی فاقد گاف انرژی است، گرافان که معادل گرافین هیدروژنه شده است، یک نیمه هادی دارای گاف انرژی است. این موضوع امکان آلایش گرافان و تعریف نواحی p و n را فراهم م یکند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع در کنار ویژگی هایی چون ساختار دوبعدی و انتقال الکتریکی منحصر بفرد در این نیمه هادی، امکان طراحی یک پیوند p-n بر مبنای گرافان وجود دارد. این مقاله یک تحلیل مقدماتی برای بدست آوردن منحنی جریان-ولتاژ چنین پیوندی را معرفی می کند. همچنین نشان می دهیم مشروط بر آنکه قانون شاکلی در این مورد هنوز معتبر باشد، رفتار یک پیوند ایده آل را انتظار داریم.