سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم فولادوند – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
محسن یاری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:

ویژگی های آماری یک گاز از میله های سخت در دو بعد مورد بررسی قرار می گیرد. در این گاز، میله ها به طور مداوم با هم برخورد کشسان می کنند . با کمک اصول پایستگی انرژی ، پایستگی تکانه های خطی و زاویه ای ، سرعت زاویه ای و نیز سرعت خطی مرکز جرم میله ها را پس از برخورد برحسب مقادیر همان کمیت ها پیش از برخورد پیدا می کنیم و با استفاده از روابط به دست آمده دینامیک مولکولی گازی متشکل از این میله ها ر ا کمک روش دینامیک مولکولی رویدادگرا شبیه سازی کرده و کمیات ترمودینامیکی مانند فشار دستگاه را به دست می آوریم.