سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مهری حمیدی سنگدهی – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ،
یاسر چینی فروشان – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ،
محمد مهدی تهرانچی – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ، گرو هفیزیک

چکیده:

دراین تحقیق بلورنوری مغناطیسی با ساختار (فرمول درمتن اصلی ) به کمک ترکیب روشهای لایه نشانی لیزری و باریکه الکترونی لایه نشانی شده اند منحنی تغییرات درصد عبور وچرخش فارادی این نمونه به کمک روش ماتریسی محاسبه شده است همچنین میزان درصد عبور با استفاده ازاسپکترومتر اندازه گیری شده و منحنی پسماند چرخش فارادی نیزدرطول موج ۶۲۳/۸ نانومتر اندازه گیری شده است .