تحقیق موردی و زمینه ای

در این نوع پژوهش توجه محقق به نکات و عوامل مهم و یا با معنایی است که در شناخت گذشته و حال یا مطالعه میزان تغییرات یک مورد خاصی مؤثر است. به عبارت دیگر، در این نوع پژوهشی شناسایی و درک جامعی از یک دوره کامل یا قسمتی مهم از یک واحد، هدف میباشد. در این نوع پژوهش تأثیرات متقابل بین عوامل به وجود آوردنده تغییر یا رشد و گسترش در مورد یا زمینه ای ویژه بررسی می شود. موضوعاتی که در این پژوهشها مورد مطالعه قرار میگیرد از نظر پژوهش دارای نکات مثبت زیر است:

۱- این نوع مطالعات در علوم اجتماعی و تربیتی بسیار مفید است، چون به دلیل محدویت واحد مورد مطالعه، محقق قادر است تا به مطالعه و بررسی دقیق و عمیقی از متغیرهای مهم، روال تغییرات و تأثیرات متقابل آنها در مراحل مورد نظر دست یابد.

۲- اطلاعات جمعآوری شده در پژوهش های موردی و زمینهای اغلب شامل مثال ها و شرح حال هایی است که می توان از ترکیب آنها نتایج قابل تعمیم و معنی داری از نظر آماری به دست آورد.

نارسایی های تحقیق موردی و زمینه ای

۱- به خاطر محدودیت در تعداد واحدهای مورد مطالعه نمیتوان یافتههای این نوع پژوهشها را به گروهی که واحد متعلق به آن است تعمیم داد مگر اینکه در این زمینه تحقیقات پیگیر صورت گیرد.

۲- در این نوع پژوهش ها اغلب تعصبات ذهنی پژوهشگر وارد می شود.

ویژگی های تحقیق موردی و زمینه ای

۱-بررسی های موردی و زمینه ای مطالعات و پژوهش های عمیق و وسیعی از یک واحد است.که نتایج حاصل از آنها، ارائه دهنده تصویر کامل و سازمان یافته ای از آن واحد است.

۲- هدف این پژوهش، بررسی تعداد بیشتری متغیر در یک نمونه محدود از واحدهاست.

مراحل مختلف تنظیم تحقیق موردی و زمینه ای

۱- مشخص کردن هدف یا اهداف پژوهشی و سؤال های نظیر اینها را مطرح نمایید و پاسخ های مربوط را بیابید: چه موضوع یا واحدی مورد مطالعه قرار میگیرد؟ چه نوع ویژگیها و روابطی مطالعه و بررسی خواهد شد؟

۲- طرح سؤال هایی در مورد موضوع پژوهشی

۳- تعیین روش انجام پژوهش

۴- مشخص کردن روش های جمع آوری اطلاعات

۵- تهیه گزارشی از نتایج و تعبیر و تفسیر آنها