برخی دانشمندان برای تحقیق به مواردی از ویژگیها اشاره دارند، از جمله تاک من (Tuckman) موارد زیر را بیان می دارد:

۱- تحقیق دارای فرایند معینی است. یعنی در اجرای آن از اصول و قواعد مشخصی استفاده می شود.

۲- تحقیق فعالیت منظمی است زیرا در اجرای آن نظامی وجود دارد.

۳- تحقیق منطقی است.

۴- تحقیق تجربی است یعنی بازگشت به واقعیت دارد. ۵- جنبه طبقه بندی دارد. یعنی محقق با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات یافته شده را طبقه بندی میکند.

۶- تحقیق قابل انتقال و تکرار است.

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست (John Best):

۱- تحقیق فعالیتی منطقی و عینی است. یعنی با رعایت اصول و ضوابط روش تحقیق اطلاعات لازم جمع آوری می شود و بدون تعصب نتیجه گیری صورت میگیرد.

۲- تحقیق درصدد یافتن قوانین کلی است.

۳- تحقیق بر مشاهده و آزمایش تأکید دارد.

۴- هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به یک سؤال یا حل یک مسئله یا دستیابی به روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهشی است.

۵- در تحقیق محقق باید از جدیدترین منابع اطلاعاتی برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده کند.

۶- در تحقیق هدف خاصی وجود دارد که محقق باید تلاش کند پیرامون آن اطلاعات جمع آوری کند.

۷- محقق به منظور جمع آوری اطلاعات و آزمودن فرضیه های خود از ابزار مختلف اندازه گیری استفاده می کند. گاهی نمیتوان با استفاده از ابزار، عمل اندازه گیری را انجام داد. به همین دلیل در چنین شرایطی محقق از مشاهده دقیق برای توصیف روابط بین متغیرها استفاده می کند.

۸- انجام تحقیق داشتن مهارت لازم در زمینه موضوع تحقیق را میطلبد.

۹- تحقیق به منظور حل مسائل یا سؤالات بی جواب انجام می شود. یعنی تحقیق نباید تکرار کار دیگران باشد یا پاسخگوی مسئلهای باشد که به وسیله دیگران حل شده است.

۱۰- تحقیق باید با صبر و شکیبایی انجام شود.

۱۱- کار محقق با پایان یافتن تحقیق به پایان نمیرسد، بلکه تهیه گزارش دقیق که بایستی به اطلاع عموم برسد بسیار اهمیت دارد.

۱۲- محقق بایستی دارای برخی ویژگیها نظیر صداقت، شهامت و خلاقیت باشد. به طور کلی میتوان گفت، تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سؤال های مطرح در موضوع تحقیق به دست می آید. در علوم تجربی، تحقیق روش منظم و دقیق برای طرح سؤال، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنهاست. در تحقیق باید ابتکار و ایدههای نو وجود داشته باشد و منجر به تولید دانش و ارائه راه حل برای مشکلات جدید گردد.