ویژگی های دانشمندان

۱- دانشمند همواره در برخورد با موضوعات جدید یک پژوهش را برای خویش طراحی نموده و درصدد آزمایشهای متعدد برمی آید. چنانچه نتایج وی توسط سایر دانشمندان تأیید گردد،دست از پژوهش در آن موضوع برمی دارد.

۲- او دیگران را نیز از کارهایش مطلع میسازد تا آنها نیز بتوانند او را در تأیید یافته هایش یاری .

۳- دانشمند با واقعیت سر و کار دارد نه با مفاهیم ارزشی، به طور مثال هیچ گاه درباره بدی و خوبی نظریه ای اظهار نمی کند.

۴- او واقعیتها را به صورت مجموعه در می آورد.

۵- دانشمند همیشه بی طرف و منصف است. او در مشاهدات و در تفسیرهایش قصد اثبات چیزی را ندارد. در جمع آوری اطلاعات از اعمال نظرات و تعصبات شخصی جلوگیری می کند. او در صدد دستیابی به واقعیت هاست و هر گاه با آن رو به رو شود، حتی اگر مخالف نظریاتش را چنانچه مدارک جمع آوری شده مغایر نظریه او باشد، نظریه اش باشد آنرا میپذیرد اصلاح میکند تا با واقعیت های موجود تطبیق داشته باشد.

نظریه علمی

دانشمندان پس از پژوهش های تجربی بالاخره واقعیت های زیادی را جمع آوری می کنند، اما هر چه قدر تعداد این واقعیتها بیشتر شوند، سازماندهی و طبقه بندی آنها مشکلتر می شود، بنابراین دانشمند در این مرحله به تدوین نظریه میپردازد. نظریه عبارتست از مجموعه ای از روابط درونی تعاریف، مفاهیم و قضایایی که دیدگاه منظمی از پدیده ها را از طریق تعیین روابط بین متغیرها، به منظور تبیین و پیشبینی پدیده ها مشخص میکند. دانشمند میتواند به کمک نظریه، نتایج حاصل از مشاهدات مختلفی را که بدست آورده است، ترکیب نموده، روابط بین متغیر ها را مشخص وبیان کند. به طور مثال چنانچه در تعداد زیادی از گیاهان گونه های مختلف یک گندم با افزایش سطح تنش شوری اسید آمینه پرولین افزایش یابد میتوان گفت در این گیاهان افزایش این اسید آمینه شاخص افزایش سطح تنش شوری است.پس این یک نظریه در مورد گونه های این گندم است.