سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجم الدین سپهوند – کارشناس ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
فرهاد نظریان – دکترای بیوتکنولوژِی و استاد یار دانشگاه لرستان
رضا دریکوند – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تولید و معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم به خشکی در محصولات زراعی یکی از راهکارهای موثری است که در تلفیق با سایر رو شهای مدیریت کم آبی می تواند تأثیر این پدیده را به حداقل برساند .تحقیق حاضر با این هدف روی ۱۰ ژنوتیپ برتر آزمایشات مقایسه عملکرد و در منطقه خرم آباد (ایستگاه کمالوند) به مدت یک سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ و درشرایط رطوبتی متفاوت (دیم، آبیاری) صورت گرفت .ژنوتیپ ها در هر آزمایش، درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند .ارزیابی ژنوتیپ ها برای حساسیت و تحمل به تنش خشکی براساس شاخص های STI (Stress Tolerance Index) ،GMP (Geometric Mean Productivity) و MP (Mean Productivity) نیز اختلاف زیادی بین ژنوتیپ ها نشان داد و این شاخص ها گروه بندی متفاوت از دو شاخص SSI Stress Susceptibility Index و( TOL (Tolerance برای تحمل و یا حساسیت به تنش خشکی ارایه نمودند .نتایج حاصل از تجزیه های آماری، تجزیه پایداری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی نشان داد که ژنوتیپ های شماره NESTOR)5 ،(KOHDASHT) 4 ) و PIGO)6 ) نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری داشتند و قابلتوصیه برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی مناطق خشک و نیمه خشک هستند. بررسی شاخص های تحمل به تنش جامعیت شاخص STI را نسبت به بقیه نشان داد.