سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین مصدق – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان
محمدرضا کبریائی زاده – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور – مرکز دامغان
سیدمحمود حسینی نژاد – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

مطالعه تغییرات زیستی و زمانی مرز بین دوره هاو دوران های زمین شناسی از موضوعات مهم و جالب توجه است که توجه محققین بسیاری را در گوشه و کنار جهان بخود جلب کرده و تاکنون پژوهش های زیادی در زمینه سنگ شناسی، رسوب شناسی و فسیل شناسی این مرزها در اکثر نقاط جهان انجام گرفته است . مرز دونین – کربونیفر نیز یکی از این مرزهای مهم است و که در آن و یا کمی قبل از آن یک حادثه زیستی بنام هنگنبرگ ب رای موجودات جهان ( بخصوص موجودات دریایی ) رخ داده است . حادثه زیستی هنگنبرگ که با انقراض شدید و یا نرخ پا یین ظهور تاکسا مشخص می شود، بیشترین تاثیر را بر روی فونای آمون وئیدا ، تریلوبیت ها و کنودونتها داشته است . جهت بررسی خصو صیات زیستی وسنگی مرز دونین – کر بونیفر در البرز شرقی ، دو رخنمون از سازند های جیرود و مبارک مطالعه شده است . بر رسی های صحرایی و آزمایشگاهی ، منجر به شناسایی و تفکیک افقی از شیل سیاه و غنی از مواد آلی شده که براساس ظهور کنودونت های شاخص پیشین ترین بخش تورنزین در اولین لا یه های آ هکی روی آن ، سن آن معادل استرونین بوده وبا شیل هنگنبرگ قابل مقایسه است .