سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مهدی فر – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان
رسول رکنی زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

برای بررسی تأثیر خمیدگی فضای فیزیکی بر ویژگی های حالت های همدوس، جبر یک نوسانگر هماهنگ دو بعدی را روی سطح یکصفحه و روی سطح یک کره با یکدیگر مقایسه می کنیم . نشان می دهیم که نوسانگر دو بعدی را می توان به صورت یک نوسانگریک بعدی با جبر تغییر شکل یافته در نظر گرفت که در این صورت فضای فوک مربوطه به زیر فضاهای متناهی الابعاد تجزیه می شود .
علاوه بر این، تغییر شکل جبر نوسانگر بدست آمده برای دو نوسانگر دو بعدی اولیه بر روی صفحه و سطح کره را با یکدیگر مقایسه می کنیم . سرانجام ضمن تعریف حالتهای همدوس بر روی این دو سطح، خواص کوانتومی آنها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار می دهیم .