سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت اله حاجی حسینی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناور

چکیده:

مفهوم نوآوری در ادبیات مد یریت تکنولوژی عبارت است از تبدیل ایده جدید به محصول و فرایندهای مورد نیاز جامعه بطوریکه جامعه از آن بهره لازم را ببرد . نوآوری و فرایندهای آن اعم از نوع خرد و کلان در سیستم ملی نوآوری ) ) NIS یک کشور ایجاد می شوند و توسعه می یابند . کشورهایی که موفق شده اند اقتصاد خود را بر مبنای علم و تکنولوژی توسعه دهند، ناگزیر شده اند که سیستم ملی نوآوری خود را تقویت نمایند . سیستم ملی نوآوری در برگیرنده بنگاههای عمومی و خصوصی، دانشگاهها و سازمانهای دولتی است که در کنش متقابل هدف تولید دانش و بهره برداری از دانش و نهایتاً توسعه نوآوری را در مرزهای ملی دنبال می کند . در این مقاله ضمن تبیین سیستم ملی نوآوری، مدل ساده ساختاری از سیستم ملی نوآوری ارائه شده و ارکان و مؤلفه های اصلی سیستم بیان شده است در قسمت بعدی مقاله برجستگیهای سیستم ملی نوآوری ایران از دیدگاه آنکتاد مورد بررسی قرار می گیرد . در این بررسی NIS ایران مورد نقد قرار گرفته و مؤلفه های اصلی آن شامل بنگاهها، دانشگاهها / مراکز پژوهشی و دولت مورد توجه می باشند . نقش هر کدام از بازیگران اصلی توضیح داده می شود و پس از ارزیابی کلی NIS ایران برای بهبود آن با تذکر چند نکته مقاله پایان می یابد .