سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذین لک نژادی – شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای امور مهندسی برق و مخابرات
سعید خیراللهی – شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای امور مهندسی برق و مخابرات

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون ابزارهای ارت باطی و مخابراتی در زمینه های مختلف، خصوصاً صنایع حساس و مدرن مانند هـوا فضا، صنعت هسته ای و صنایع گسترده و پیچیده نظامی، لـزوم
شناخت و استفاده دقیق از این سیستم ها بویژه در عصر حاضر بیشتر احساس می شود . نظر به اینکه صـنعت هسـته ای نیـز از جمله صنایع بسیار حساس، مـدرن و دقیـق مـی باشـد، لـزومبرقــراری ارتباطــات ســریع و صــحیح، جلــوگیری از تــداخل سیگنالهای ناخواسته، اطلاع رسانی به موقع، هشدار به موقع در زمان خطر و … امری نه تنها ضروری بلکه الزامی می باشد . در این مقالـه ضـمن مقایسـه کلـی نیروگاههـای اتمـی بـا سـایر نیروگاهها، ویژگی ها و الزامات ارتباطات نیروگاه اتمی بوشـهر بعنوان نمونـه معرفـی و تشـریح مـی گـردد . تـامین ارتباطـات مخــابراتی مطمــئن در نیروگــاه اتمــی و در نظــر گــرفتنRedundancy مناسب ( به این معنی که سیستم ها کاملاً مستقلاز هم بوده از جهـت طراحـی، نـوع و مشخصـات تجهیـزات متفاوت باشند و دل یل مشترکی برای از دسـت دادن تـوام آنهـا وجود نداشته باشد ) ، بطوریکه با از دست دادن یک سیسـتم از مجموعه، سیستم دیگر بلافاصله در دسـترس و قابـل اسـتفاده باشد ضروریست . در این مقاله سعی شده مشخص شود که با توجه به اهمیت بهره برداری پیوسته و ایمن از نیروگـاه اتمـی، وجود واسطهای (Media) ارتباطی مناسب برای داخل نیروگاه و با خارج نیروگاه ضروری می باشد .