سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه آردفروشان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
علی اسحق بیگی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی هلو رقم زعفرانی مورد بررسی قرار گرفت. جرم،حجم، سه قطر عمود برهم، قطر متوسط هندسی، وزن مخصوص و درصد کرویت از جمله خصوصیات فیزیکی اندازه گیری شده و مورد بررسی بود. ناچیز بودن انحراف استاندارد برخی از خصوصیات فیزیکی حاکی از یکنواختی مطلوب رقم از نقطه نظر این ویژگی بود. از نظر شکل هلوی زعفرانی شبیه بیضی بود. از آنجایی که ضریب همبستگی ما بین جرم وحجم ، جرم وقطر های متقاطع، قطر متوسط هندسی وجرم، حجم وقطر ماکزیمم، قطر ماکزیمم وجرم … بالاتر از ۹۰ درصد بود، روابط رگرسیونی مربوطه تعیین وارایه گردید