سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوف هاتفی – گروه فیزیک دانشگاه امام حسین تهران ، مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه
ناصر شاه طهماسبی – مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شیشه – شرامیک های شفاف آلاییده به یون های خاکی کمیاب باپایه شیشه اکسی کلرایدی ساخته شده اند ویژگی های ساختاری وویژگیهای نوری نمونه های ساخته شده با آزمایشات TEM /XRD وطیف سنجی جذب وگسیل مورد مطالعه قرارگرفته است رشد دهی نانوبلورهای CaCl2 درمیزبان شیشه وبه دام افتادگی یونهای خاکی کمیاب درداخل نانو بلورها موجب بهبود نوار جذب وگسیل نمونه ها شده است آزمایشا ت نشان می دهد که نمونه های ساخته شده داراری پتانسیل کاربردی باری ماده فعال لیزرهای حالت جامد تبدیل ازبالا up-conversion) می باشند .