سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
احمد فاتحی مرج – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
ابراهیم گوهری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سید محمودرضا طباطبائی – کارشناس شرکت جهاد تحقیقات خاک و آبخیزداری

چکیده:

بررسی امکان پذیری احداث آبراهی که خلیج فارس را به دریای خزرمتصل نماید درچندین دهه قبل به عناوین مختلف مطرح بوده است پژوهشهای مرتبط با امکان پذیری احداث چنین ابراهی درسال ۱۳۷۵ شروع گردید دراین نوشتار ویژگیهایهیدروژئولوژیکی درطول مسیرآبراه مورد بررسی قرارمیگیرد جهت مطالعات هیدروژئولوژی درطول مسیر آبراه کلیه آبخوانها درطول مسیر تفکیک گردیده و داده های موجود درمحیط gis مورد بررسی قرارگرفتند نفوذپذیری نهشته ها درطول مسیر باتوجه به ویژگیهای خاک سطحی تعیین گردیدند ازطرف دیگر خصوصیات آبخوانهای طول مسیر شامل وضعیت آبرفت سطح ایستابی کیفیت آبهای زیرزمینی و ضخامت آبرفت باتوجه به داده های موجود موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند نتایج حاصله نشان میدهد که ابراه با طول حدود ۲۲۰۰ کیلومتر از۱۸ آبخوان با وسعتهای مختلف عبور می نماید حدود ۱۵۰۰ کیلومتر ازطول مسیر ازانواع نهشته های کواترنر عبور مینماید ازطرف دیگر بخشی ازمسیر آبراه ازنهشته های تبخیری شامل گچ نمک و مارن عبور مینماید میزان نفوذپذیری خاک سطحی درطول مسیر آبراه از۰/۲تا ۲۵متر درروز متغیر است بیشترین طول مسیر آبراه دارا نفوذپذیری ۰/۳۵ تا ۱متر درروز براورد شده است تعداد ۱۹ گیل با درازای مختلف آبراه را قطع می نماید و یاازنزدیکی آن عبور نموده و امتداد آن مسیر آبراه را قطع می نماید ازاین میان تعداد ۶ گسل جز گسلهایفعال کواترنر بوده که می بایستی درمرحله بعدی مطالعات موردتوجه قرارگیرند ازطرف دیگر مناطق کارستیک درطول مسیر آبراه ازمواردی است که لازم استتوجه کافی به آن معطوف گردد