نظریه

نظریه همیشه به صورت واقعی در فرایند تحقیق عرضه می شود. گاهی اوقات تحقیق به منظور آزمودن نظریه انجام می شود. در برخی موارد فرضیه تحقیق از نظریه گرفته می شود. در بیشتر پژوهش ها، روشهای تجزیه و تحلیل وقتی قوی و مناسب هستند که یافتهها را در جهت نظریههای تدوین شده، هدایت کنند.

هومان (Homan) معتقد است که نظریه سه ویژگی دارد:

۱- نظریه از مجموعه ای از مفاهیم با یک طرح مفهومی تشکیل شده است. برخی از مفاهیم موجود در نظریه توصیفی و بعضی عملیاتی هستند. مفاهیم عملیاتی از متغیرهای مستقل ووابسته تشکیل شدهاند. یکی از اهداف కూల تعیین روابط بیں متغیر مستقل و وابسته است که در نظریه بیان می شود. ۲- نظریه از قضیه هایی تشکیل شده است که به منظور توصیف روابط بین متغیر ها به کار برده می شود. ۳- نظریه واقعیتهای موجود در قضایا را روشن میکند. به این معنا که قضایا به کمک داده های واقعی تجربی قابل آزمودن هستند.. آنچه را که این مطلب بیان می کند این است که نظریه به خاطر سازمان دادن و منظم کردن تجارب روزانه به کار برده می شود. در زمان سازمان دادن و منظم کردن نظریه میتوان فرضیه ای از آن ساخت و با انتقاد از روش های تحقیق فرضیه را آزمود.

می شود. نظریه ای که خوب تدوین شده، هم اطلاعات قبلی را سازمان میدهد و هم قضایای جدیدی را که قابل آزمودن هستند، به وجود می آورد. به طور کلی نتایج تحقیق غالباً موجب اصلاح نظریه – ها می شود. چنانچه نظریه رد شود مجدداً فرضیهای بیان شده و مورد آزمون قرار میگیرد. به عبارت دیگر در هر فعالیت پژوهشی کیفیت کار از طریق بررسی تحقیق در مورد نظریه اصلاح می شود.

ویژگی های یک محقق

۱- دارای اراده، حوصله و پشتکار در انجام تحقیق است.

۲- به قواعد و اصول علوم و فنون موضوع تحقیق آگاه است و در عین حال از مسائلی، قواعد و اصول علمی که در تحقیق استفاده دارد، اطلاع دارد.

۳- به پژوهش هایی علاقه مند است که به حال جامعه مفید است.

۴- دارای قدرت ابتکار در طرح فرضیه برای مسائل مورد تحقیق است.

۵- فروتن است و به یافته های خود به دید اعجاز نمینگرد.

۶- انتقادپذیر است و از انتقادات در رفع اشکالات موجود در تحقیق خود بهره میبرد.

۷- صداقت دارد و از تعصب و پیش داوری پرهیز می کند.

۸- نتایج پژوهش را به صورت روشن و مفید ارائه می دهد و دقیق و نکته سنج است.

۹- از به هدر رفتن بودجه و امکاناتی که در اختیار او قرار داده شده است، می پرهیزد.