کم هزینه بودن اجرای شلاق

یکی از دلائل مهمی که در اثبات مطلوبیت اجرای شلاق مطرح شده است، توجیه اقتصادی است؛ چرا که اجرای آن هزینه زیادی در بر ندارد (۴۳). بر خلاف زندان که نظام قضـایی را با تراکم جمعیت کیفری مواجه میسازد و منابع انسانی و مـالی فراوانـی را بـر دولـت تحمیل مینماید؛ کیفر شلاق با حداقل هزینههای ممکن قابل اجرا میباشد.

 اجرای سریع

یکی از دلایل موافقت با کیفر شلاق، اینست که اجرای آن بـا سـهولت و سـرعت هـر چـه تمامتر به انتها خواهد رسید. (۴۴) این در حالی است که کیفر زندان مستلزم سـلب آزادی از محکوم به مدتی طولانی میباشد که اثرات زیان باری را در پی خواهد داشت. در واقع اجرای کیفر شلاق، نیازی به رعایت تشریفات طولانی و دست و پاگیر اداری نـدارد؛ بلکـه به محض صدور حکم قطعی از طرف دادگاه و با ارجاع به واحدهای اجرای احکام قابلیت اجرا مییابد.

بزعم »بکاریا«، هر چه کیفر سریع و بالافاصله در تعاقب جـرم اجـرا شـود عاقلانـهتـر و مفیدتر خواهد بود زیرا مقصر از عذابهای موحش و بیهوده و بلاتکلیفی که نیـروی تخیـل و احساس ضعف خود آن را شدت میبخشد، برکنار خواهد داشت. به بیان دیگر، هر چـه زمان میان تبهکاری و کیفر کوتاهتر باشد، تداعی دو مفهوم جرم و کیفر در ذهـن انسـان قویتر و پایداتر خواهد بود، به نحوی که انسان رفته رفته یکی را علت و دیگری را معلول ضروری و حتمی به شمار میآورد. (۴۵)