سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صولت عطالو – معدن مس سونگون
عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمود مهرپرتو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

تداوم توده نفوذی پورفیری سونگون در بخش شرقی رودخانه سونگون وتداخل آن با سنگ های کربناتی عامل اسکارن سازی و کانه زایی در سطح و عمق شده است.
برخورد این توده با سنگهای کربناتی سطحی با گسترش شمالی – جنوبی کانه های سولفیدی پیریت، کالکوپیریت و کربناتهای مس از جمله مالاکیت و آزوریت را پدید آورده است. سنگهای اسکارنی کانه دار سطحی به سمت شمال به سنگهای هورنفلسی و در ادامه به سنگهای کربناتی بدون کانه تبدیل شده است.
از ۶ گمانه حفاری شده در شرق ردخانه ۴ حلقه بفاصله ۸مثبت و منفی ۱۰۰ متر در یک ردیف شمالی – جنوبی امکان مطالعه یک مقطع ۱۴۰۸۰۰ متر مربع را ممکن ساخته که بر اساس ۱۲۸۲۰ داده تغییرات لیتولوژی ، آلتراسیون، خردشدگی ، تیپ مینرالیزاسیون، نوع کانه، بافت سنگی، ریکاوری، شکستگی کیفی سنگها و عیار عناصر مس و مولیبدن در اینمقطع بررسی شده است.
کانه زایی مس از نظر گسترش عمفی در سه هاله صورت گرفته که غنی ترین و ضخیم ترین آن در افق تحتانی، دومی در افق فوقانی نزدیک به سطح و سومی در مرکز قرار گرفت ه است. از نظر گسترش شمالی – جنوبیهاله های هر سه افق در طرفین با شدتهای متفاوت ادامه دارد. غنی ترین هاله مولیبدن نیز با ضخامت ۱۳۰متر بر شدیدترین هاله کانه دارمس در عمق منطبقمی باشد.
لیتولوژی عمده شامل تودهنفوذی پورفیری، دیوریت پورفیری، دایکهای یوریتی و پس از آن هورنفلسها و کمی سنگهای کربناتی و توف است. تیپ کانه زایی از نوع افشان و رگچه ای است که اغلب در انطباق با آلتراسیون گسترده کوارتز سرسیتی در محدوده های خرد شده صورت گرفته است. آلتراسیون های کلریتی، پتاسیک، پروپیلتیک، آرژیلیک و بیوتیتی در اولویت بعدی هستند. بنا به نوع لیتولوژی ، التراسیون غالب، بافت سنگها، نوع کانه زایی، گسترش هاله های کانه دار، کانه های موجود و … آنچه که بنام بخش اسکانر سونگون معرفی شده غیر از رخنمونهای سطحی اسکارنی نبوده و ادامه کانه زایی پورفیری توده نفوذی سونگون در شرق رودخانه می باشد.