سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا تاج آبادی – پژوهشگر و کارشناس ارشد و مسئول اطلاع رسانی مرکز آموزش جهاد کشاورزی است
کریم مشایخی – کارشناس ارشد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان مرکزی.
سمیه شعبانی – کارشناس ارشد و پژوهشگر.

چکیده:

یکی از ابزارهای عمده توسعه کارآفرینی و به تبع آن ایجاد اشتغال، آموزش، بویژه درسطح تحصیلات عالی است. دستاوردهای دانشگاهها ازدو راه فعالیتهای جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد. ابتدا با ارائه خدمات آموزشی موجب رشد سرمایه انسانی می شود، سپس به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در قالب مراکز تحقیق وتوسعه، امکان بکارگیری سایر دستاوردهای جدید علمی در عرصه های گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم می آورد، در این میان تقویت و توسعه کارآفرینی دانشگاهها و مراکز آموزشی می تواند موجب حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها شده و آینده وضعیت شغلی آنان را با توجه به نوع رشته و تخصص دانشگاهی شان شفاف تر سازد. یکی از اهداف آموزشی کارآفرینی در آموزشهای علمی – کاربردی، بهبود توانایی های فردی و تخصصی دانشجویان است. این اهداف به منظور آماده سازی دانشجویان برای تولید محصولات و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تدوین شده اند. آموزش عالی می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد. تحقیقات و پژوهشهای علمی – کاربردی و بنیادی مراکز آموزش عالی و نیز پارک های فناوری می توانند باعث پیشرفت وتوسعه تکنولوژی و فناوری شده واز طریق ایده های جدید فرصت هایی را برای وقوع فرایندهای کارآفرینی ایجاد کنند. به دلیل نقش ویژه کارآفرینان در توسعه اقتصادی، سیاست های راهبردی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به توسعه کارآفرینی معطوف شده است. نرخ رشد زیاد بیکاران تحصیل کرده از یک سو و بالا رفتن سطح توقعات و نیازهای افراد جامعه از سوی دیگر، باعث شده است تا دولتمردان و دستگاههای اجرایی ذیربط توجه ویژه ای را به امر کارآفرینی معطوف کنند. مراکز دانشگاهی و متولیان امر آموزش در کشور نیز به دلیل تأثیر انکارناپذیر آموزش در
کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد، برای نیل به توسعه پایدار نقش حیاتی را در این بین ایفا می نمایند. دراین میان، آموزشهای علمی–کاربردی بدلیل ماهیت طرح و تأکید بر جنبه های کاربردی در آموزش از اهمیت ویژه و استراتژیک برخورداراست. دراین مقاله، به ارائه تعریف جامعی از کارآفرینی و تبیین نقش و جایگاه آموزشهای علمی–کاربردی در ایجاد کارآفرینی، برنامه های درسی و کارآفرینی، نقش آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، رسالت، اهداف دانشگاهها در کارآفرینی در تربیت کارآفرین، ضرورت توجه به آموزش کارآفرینان کاردان، اهداف و دستاوردهای آن و راهکارهای مهم جهت آموزش عالی از جمله آموزش های علمی–کاربردی پرداخته می شود. این مقاله از طریق مطالب جدید کتابخانه ای، نشریات علمی و سایتهای اینترنتی تهیه شده است.