سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
عمار افخمی قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
نادعلی بابائیان جلودار – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه عوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
نادعلی باقری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه عوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:
در برنامه اصلاحی هیبرید ضروری است تا اثرات مثبت یا منفی ناشی از القای سیتوپلاسم عقیم بر خصوصیات رقم اصلاح شده مورد بررسی قرار گیرد به این منظور برای جداسازی اثرات سیتوپلاسم به یک سری تلاقی برگشتی با والددوره ای نیاز است تا جایگزینی هسته لاین مورد نظر درون سیتوپلاسم بیگانه انجام گرید . بنابراین در این تحقیق از هفت تلاقی برگشتی والد پدری رقم مورد نظر به عنوان والد دوره ای با لاین های نر عقیم بین المللی استفاده گردید. ۳۳ لاین حاصل از هفتمین تلاقی برگشتی و ۱۹ لاین والدی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال ۱۳۸۹ در سه تکرار کشت گردید. طی القای سیتوپلاسم WA تمامی لاین های مورد مطالعه باروری گرده بالایی > 90% از خود نشان اده اند بطوریکه لاین های ندا ، نعمت ، گرده ، خزر ، حسنی ریشک قرمز و شصتک محمدی عقیمی ۱۰۰ درصد داشتند. مقایسه میانگین صفات گیاهی نشان داد که A لاین های از نظر صفاتی چون طول میله پرچم ، طول کلاله ، عرض گلچه ، شروع گلدهی ، طول دوره گلدهی ، تعداد پنجه بارور ، عرض برگ پرچم و طول خوشه از B لاین ها اندازه بیشتری دارند . با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان کرد که ورود سیتوپلاسم WA به درون ارقام بومی و اصلاح ده موجب تغییراتی در صفات گلچه ای و موروفولوژی گردیده و A لاین های حاصل ضمن گذراندن هفت نسل از تلاقی برگشتی تفاوت هایی با لاین نگهدارنده خود پیدا کرده است. با توجه به نتایج این یافته در برنامه های اصلاحیآینده در برنج نقش سیتوپلاسم و تاثیر آن بر صات مهم زراعی باید بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد.