مقاله يادداشت فني: پارامترهاي هيدروديناميکي جريان اطراف پايه استوانه اي و بررسي عددي و تجربي آنها در حالت جريان آشفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: يادداشت فني: پارامترهاي هيدروديناميکي جريان اطراف پايه استوانه اي و بررسي عددي و تجربي آنها در حالت جريان آشفته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان آشفته
مقاله عدد استروهال
مقاله گردابه جاري شونده
مقاله ناحيه دنباله
مقاله نقطه جدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهي يقين محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روشهاي عددي در بررسي ماهيت پديده هاي طبيعي، حيطه وسيعي از علوم را به خود اختصاص داده است. به منظور بررسي عوامل موثر در مكانيسم پديده گردابه جاري شونده، ضمن بررسي پارامترهاي مربوط به هيدروديناميک حول پايه هاي استوانه اي، با بكارگيري داده هاي تجربي مناسب و روشهاي آناليز طيفي، به بررسي جريان اطراف پايه هاي استوانه اي واقع در معرض جريان يکنواخت آب در حالت جريان آشفته (با مد نظر قرار دادن نيروهاي عرضي اعمالي به آن و فركانس پديده گردابه جاري شونده) پرداخته شده است. آنگاه با بررسي نحوه معرفي مناسب پارامترهاي لازم براي يك نرم افزار كامپيوتري مورد استفاده در روشهاي مكانيك سيالات محاسباتي، شرايط آزمايشگاهي مذکور مدلسازي شده و سپس نتايج آن با داده هاي تجربي مفروض، مقايسه گرديده و نتيجه گيري هاي لازم انجام گرفته است. نهايتا با به کارگيري نتايج برنامه، به منظور بررسي نحوه دست يابي به داده هایي که مستقيما از اندازه گيريهاي تجربي مذکور حاصل نگرديده، به بررسي مکان يابي نقطه انشعاب واقع بر پايه استوانه اي، اقدام شده است.