مقاله يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را همه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهد. که از ميان آنها تعداد ۱۶۶۲ نفر به روش تصادفي چند مرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه يادگيري سازماني واتکينز و مارزيک است. نتايج حاصل از آزمون پيگردي LSD نشان داد که بين يادگيري سازماني در واحدهاي دانشگاهي مناطق ۱۲گانه تفاوت معني دار وجود دارد (P£۰٫۰۱, F=2.558) و در بين مناطق ۱۲ گانه يادگيري سازماني منطقه ۱ از مناطق ۲، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲ بالاتر، منطقه ۲ از منطقه ۱ کوچکتر و از منطقه ۷ بزرگتر، منطقه ۳ از مناطق ۵، ۷ و ۱۰ بزرگتر، منطقه ۴ از منطقه ۷ بزرگتر، منطقه ۵ از مناطق ۱ و ۳ کوچکتر، منطقه ۶ از مناطق ۷ و ۱۰ بزرگتر، منطقه ۷ از مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۲ کوچکتر، منطقه ۸ از منطقه ۱ کوچکتر و از ۷ بزرگتر، منطقه ۹ از منطقه ۱ کوچکتر، منطقه ۱۰ از مناطق ۱، ۳، ۶ کوچکتر، منطقه ۱۱ از منطقه ۷ بزرگتر و در نهايت منطقه ۱۲ از منطقه ۱ کوچکتر و از منطقه ۷ بزرگتر است.