مقاله يادگيري مفاهيم انتزاعي فيزيک نوين به کمک زمينه هاي کاربردي ليزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: يادگيري مفاهيم انتزاعي فيزيک نوين به کمک زمينه هاي کاربردي ليزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيزيک نوين
مقاله ليزر
مقاله کاربردهاي پزشکي و صنعتي
مقاله درک مفهومي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبودوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: بدريان عابد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسفندآبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي يادگيري مفاهيم انتزاعي فيزيک نوين با استفاده از زمينه هاي کاربردي ليزر در صنايع و مهندسي پزشکي مي پردازد. اين. روش در تدريس فيزيک، شيمي و زيست شناسي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي کاربرد داشته و در حد امکانات مدارس و در نظام آموزشي ايران قابل اجرا است. روش تحقيق شبه تجربي و اطلاعات آن توسط آزمون عيني چهار گزينه اي و با استفاده از منابع مرتبط و در دسترس جمع آوري و روايي صوري آن پس از بررسي توسط ۱۰ نفر از افراد صاحب نظر مورد تاييد قرار گرفته است. پايايي تحقيق نيز با استفاده از روشrpbi ، دلتاي فرگوسن و kr-20 مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان پسر پايه پيش دانشگاهي رياضي منطقه شهر ري استان تهران است که آمار اداره آموزش و پرورش آن منطقه ۶۰۰ نفر دانش آموز پسر در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ بوده است. ضمنا چهار گروه متفاوت دانش آموز از آنها انتخاب گرديد، دو گروه براي نمونه آزمايشي و دو گروه براي نمونه کنترل. از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي براي توصيف داده ها و از آزمون t مستقل براي آزمودن فرضيه ها استفاده شد. نتايج پژوهش حکايت از برتري روش آموزش زمينه – محور نسبت به روش سنتي براي آموزش و يادگيري مفاهيم انتزاعي فيزيک نوين دارد.