مقاله يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژيكي در ۲۶ بيمار مبتلا به ضايعات ليكنوئيد مخاط دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژيكي در ۲۶ بيمار مبتلا به ضايعات ليكنوئيد مخاط دهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليكن پلان
مقاله واكنشهاي ليكنوئيدي
مقاله مخاط دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمجيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مطلب نژاد مينا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليكن پلان يك بيماري مزمن پوستي مخاطي بواسطه سيستم ايمني است كه موجب آسيب به كراتينوسيتها در مخاط دهان مي گردد. ضايعات ليكنوئيد گروهي از ضايعات با اتيولوژي هاي متفاوت و تظاهرات كلينيكي و هيستوپاتولوژي مشترك هستند. اين مطالعه جهت ارزيابي خصوصيات باليني و هيستوپاتولوژيكي ضايعات ليكنوئيد مخاط دهان و شيوع ليكن پلان در بيماران مبتلا به ضايعات ليكنوئيد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بابل انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۲۶ بيمار مبتلا به ضايعات ليكنوئيد دهان كه در طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۶ به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي بابل مراجعه نمودند، انجام شد. بيماران از نظر سن، جنس، وجود ضايعات پوستي، سابقه بيماري سيستميك، مصرف دارو، نوع و محل ضايعات مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۱۲٫۴±۴۲٫۸ سال بود. ۳۰٫۸% (۸ نفر) از بيماران مرد و ۶۹٫۲% (۱۸ نفر زن بودند. اكثر بيماران در دهه هاي سني ۴و ۵ و ۶ قرار داشتند. ۴۶٫۲% (۱۲ نفر) از بيماران داراي بيماري سيستميك و ۱۱٫۵% (۳ نفر) داراي ضايعه پوستي بودند. ۵۳٫۸% (۱۴ نفر) از بيماران دارو مصرف مي كردند. ۷۳% (۱۹ نفر) از بيماران نيز مدت زمان مشخصي براي ايجاد ضايعات عنوان كردند. بيشترين منطقه درگير، مخاط باكال و بيشترين ضايعه مشاهده شده از نوع رتيكولار بود. ۱۵٫۴% (۴ مورد) از موارد تشخيص داده شده نيز داراي ديسپلازي بودند.
نتيجه گيري: با توجه به بروز بالاتر ضايعات ليكنوئيد دهاني در زنان در دهه هاي ۴ تا ۶ زندگي، بهتر است در معاينات باليني مخاط دهان زنان نوجه بيشتري شود. هم چنين درصد قابل توجه وجود تغييرات ديسپلاستيكي در ضايعات ليكنوئيد، لزوم پيگيري اين بيماران را آشكار مي سازد.