مقاله يافته هاي دموگرافيک در بيماران با کمردرد ناشي از تنگي کانال فقرات کمري مراجعه کننده به مرکز تصويربرداري بيمارستان امام خميني تهران (۸۶-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: يافته هاي دموگرافيک در بيماران با کمردرد ناشي از تنگي کانال فقرات کمري مراجعه کننده به مرکز تصويربرداري بيمارستان امام خميني تهران (۸۶-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت شناسي
مقاله كانال نخاعي
مقاله كمر درد
مقاله تصوير برداري بارزونانس مغناطيسي (ام آر آي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي سيدجوادي سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کمردرد از شايع ترين علل مراجعه  باليني به پزشکان با بار اقتصادي بالاست. همچنين تنگي کانال فقرات کمري از علل عدم پاسخ بيماران مبتلا به کمردرد به درمان هاي معمول و نياز آنها به عمل جراحي فقرات است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين خصوصيات دموگرافيک در بيماران با کمردرد ناشي از تنگي کانال فقرات کمري مراجعه کننده به مرکز تصويربرداري بيمارستان امام خميني تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۲۰۰ بيمار مبتلا به کمردرد که از جانب پزشک خود جهت انجام ام آر آي کمري به مرکز تصويربرداري بيمارستان امام (ره) ارجاع شده بودند، از تير ماه ۱۳۸۵ تا شهريور ماه ۱۳۸۶ بررسي شدند. ام آر آي توسط دستگاه ۱٫۵ تسلاي جنرال الکتريک انجام شد و تصاوير از نظر تنگي کانال فقرات کمري توسط يك متخصص راديولوژي بررسي توصيفي شدند و يافته ها با آزمون  آماري كاي دو تحليل شدند.
يافته ها: از ۲۰۰ بيمار مورد بررسي (۱۱۲ زن و ۸۸ مرد) با ميانگين سني ۴۱٫۲۹ سال، %۲۶٫۵ تنگي کانال فقرات کمري داشتند. %۳۴ بيماران زن و %۶۶ مرد بودند (P<0.001). %38.5 تغييرات کانال دژنراتيو ديسک بين مهره اي و %۲۶٫۵ تنگي کانال کمري داشتند. %۴۹ بيماران مبتلا به تنگي کانال، وزن ۷۵ کيلوگرم يا بالاتر و %۶۲٫۳ قد زير ۱۷۰ سانتي متر و %۵۸٫۵ شغل مرتبط با فعاليت بيش از حد فقرات کمري داشتند. شيوع فتق ديسك بين مهره اي در گروه مبتلا به تنگي كانال كمري بيش تر از گروه بدون تنگي كانال بود (%۵۱ به %۳۴). ميانگين سني بيماران مبتلا به تنگي کانال، ۴۱ سال به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، تنگي کانال در بيماران ايراني در سنين پايين تر و با شيوع بيش تر از مطالعه هاي قبلي بود.