مقاله يك روش آسان و سريع جهت سنجش پتانسيل معدني شدن نيتروژن در زمين هاي آهكي تيمار شده با كود گاوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: يك روش آسان و سريع جهت سنجش پتانسيل معدني شدن نيتروژن در زمين هاي آهكي تيمار شده با كود گاوي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل معدني شدن نيتروژن
مقاله شاخص بيولوژيک قابليت جذب نيتروژن و کود گاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پتانسيل معدني شدن نيتروژن را مي توان معيار مهمي جهت ارزيابي نيتروژن ناپايدار خاك در نظر گرفت. تعيين پتانسيل معدني شدن نيتروژن بسيار وقت گير و پرهزينه است، لذا جايگزين كردن يك روش آسان تر ممكن است بسيار مفيد واقع گردد. هدف از اين مطالعه بررسي امكان تخمين پتانسيل معدني شدن نيتروژن از روي شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن در يك خاك آهكي تيمارشده با كود گاوي است. آزمايش در قالب طرح کرت هاي خرد شده و در سه تکرار انجام گرديد. هر کرت اصلي به سه کرت خرد شده تقسيم و اعمال تيمارها در سه سال متوالي به گونه اي بود که بخشي از کرت تنها در سال اول، بخشي ديگر در دو سال پياپي و بخش سوم در سه سال متوالي تيمار کودي مشابه دريافت کردند. براي انجام اين تحقيق نمونه هاي خاك، ۶ ماه پس از آخرين كوددهي و از عمق ۰ تا ۱۵ سانتيمتري مزرعه لورك واقع در لورك نجف آباد كه قبلا تيمارهاي كود گاوي در آن اعمال گرديده بود، برداشت گرديد. تيمارها شامل سطوح كود گاوي (۰، ۲۵ و ۱۰۰ تن در هكتار) و سال هاي كوددهي (۰، ۱، ۲ و ۳ سال) بود. پس از آماده سازي اوليه نمونه ها، پتانسيل معدني شدن نيتروژن به روش استانفورد و اسميت (انكوباسيون به مدت ۲۲ هفته و آبشويي متناوب هر دو هفته يك بار) اندازه گيري شد. شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن (BINA) نيز با اندازه گيري آمونيوم حاصل از انكوباسيون يك هفته اي خاك در شرايط بي هوازي و در دماي ۴۰ درجه سانتي گراد اندازه گيري شد. نتايج نشان داد بين شاخص BINA و پتانسيل معدني شدن نيتروژن همبستگي نسبتا بالاي (** (r=0.606وجود دارد. هم چنين، بين شاخص BINA و عملکرد (** (r=0.870*و جذب نيتروژن توسط گياه ذرت (** (r=0.807*همبستگي هاي معني داري مشاهده گرديد. نتيجه اين كه، مي توان از شاخص BINA به عنوان شاخصي جهت تخمين پتانسيل معدني شدن نيتروژن در اراضي تيمار شده با كود گاوي استفاده كرد.