مقاله يک مقايسه بين نيروي هاي ماهيچه هاي پاي سالم و پاي پروتزي افراد قطع عضو بالاي زانو هنگام فاز استنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۳۴ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: يک مقايسه بين نيروي هاي ماهيچه هاي پاي سالم و پاي پروتزي افراد قطع عضو بالاي زانو هنگام فاز استنس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله قطع عضو بالاي زانو
مقاله نيروي ماهيچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: موزر ديويد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جهت بررسي اين نظريه که «هنگام فاز استنس، نيروي ماهيچه هاي منفرد پاي پروتزي افراد قطع عضو بالاي زانو از نيروهاي منفرد پاي سالم بيشتر است»، يک شبيه سازي کامپيوتري انجام شد. با لحاظ هر ماهيچه به صورت يک توليد کننده نيروي ايده آل، اندام تحتاني به صورت يک لينکيج دو درجه آزادي مدل شد. مفاصل هيپ و زانو، محورهاي اين لينکيج بودند. داده هاي مربوط به حرکت مفاصل زانو و هيپ و نيروهاي عکس العمل زمين، در جريان يک آناليز گيت تعيين شدند.
مواد و روش ها: توسط يک روش بهينه سازي، نيروهاي ماهيچه هاي منفرد به گونه اي تعيين شدند تا زواياي اندازه گيري شده در جريان آناليز گيت، ايجاد شوند.
يافته ها: مطابق نتايج شبيه سازي، نظريه فوق قابل قبول نيست. نيروهاي ماهيچه هاي فلکسور و اکستنسور هيپ پاي پروتزي افراد قطع عضو بالاي زانو، از همان مقادير در پاي سالم کمتر است.
بحث: اين نتيجه با نتايج مشابه قبلي که گزارش کرده اند گشتاور هيپ پاي پروتزي از پاي سالم کمتر است، هم خواني دارد.