مقاله يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي يابد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱ تا ۴ منتشر شده است.
نام: يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي يابد؟
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه به عنوان زير مجموعه فضاي جغرافيايي سطح کره زمين بخشي از آن است که به لحاظ ساختاري و يا کارکردي از تجانس و يگانگي برخوردار مي باشد و بر پايه خصيصه هاي ساختاري و يا کارکردي از مناطق همجوار خود متمايز مي گردد. منطقه مي تواند خشکي پايه، آب پايه و يا تلفيقي باشد و از مقياسهاي کوچک نظير درياچه يا شبه جزيره تا مقياسهاي بزرگ نظير اقيانوس و يا قاره را در بربگيرد (حافظ نيا، ۱۳۸۳: ۷۱-۶۵).
مناطق جغرافيائي بر پايه يک يا چند خصيصه ساختاري نظير کالبد فضا، نوع اقليم، نوع زبان، نوع دين و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و يا خصيصه هاي کارکردي نظير: توليد محصول و يا عملکرد هاي اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي، سياسي و غيره تعيين هويت مي شوند. منطقه يک اصطلاح جغرافيايي است که در صورت باردارشدن عناصر و خصيصه هاي آن از حيث سياسي، تغيير ماهيت داده و به منطقه ژئوپليتيکي تبديل مي شود (حافظ نيا، ۱۳۸۵ :۱۱۱). مناطق ژئوپليتيکي استاتيک نبوده و سرشتي دينا ميک و پويا دارند و ديناميسم آنها بر پايه «نظريه تحول و تکامل منطقه ژئوپليتيکي» که از سوي نگارنده ارايه شده است از مدل نظري خاصي تبعيت مي کند.