مقاله پارازيتيسم طبيعي زنبور (Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae پارازيتوئيد تخم ساقه خواران نيشکر (Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae در ارقام تجاري نيشکر در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: پارازيتيسم طبيعي زنبور (Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae پارازيتوئيد تخم ساقه خواران نيشکر (Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae در ارقام تجاري نيشکر در خوزستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه خواران نيشکر
مقاله ارقام نيشکر
مقاله خوزستان
مقاله Telenomus busseolae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدنيا ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي پاكدل عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساقه خواران نيشکر Sesamia cretica Led. و S. nonagrioides Lef. از مهم ترين آفات مزارع نيشکر در ايران محسوب مي شوند. مهم ترين دشمن طبيعي اين آفات در خوزستان زنبور پارازيتوئيد تخم Telenomus busseolae Gahan مي باشد که نقش قابل توجهي را در تنظيم جمعيت آفت ايفا مي نمايد. پارازيتيسم اين زنبور روي ۴ رقم تجاري نيشکر CP69-1062، CP57-614، CP48-103 و SP70-1143 در قالب طرح کرت هاي خرد شده در سال ۱۳۸۶ در خوزستان مورد ارزيابي قرار گرفت. پنج مزرعه از هر رقم انتخاب و در دو مرحله پنجه زني (نيمه دوم خرداد) و رشد کامل ساقه نيشکر (اواخر مهر و اوايل آبان) نمونه برداري از دستجات تخم Sesamia spp. انجام شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که مرحله رشدي و نوع رقم نيشکر روي تعداد دستجات تخم آفت، کارايي کشف و درصد پارازيتيسم زنبور تاثير معني داري دارند. اثر متقابل بين رقم و مرحله رشد نيز بر کارآيي کشف و درصد پارازيتيسم زنبور تاثير معني داري داشت (P<0.01). رقم، مرحله رشدي نيشکر و اثر متقابل آنها بر اندازه دستجات تخم آفت، کارآيي پارازيتيسم، درصد خروج افراد بالغ زنبور و نسبت جنسي نتاج آن تاثير معني داري نشان نداد. بر اساس نتايج به دست آمده زنبور پارازيتوئيد تخم ساقه خواران نيشکر روي رقم CP48-103 پارازيتيسم قابل توجهي نشان مي دهد.