مقاله پارامترهاي توليد مثل و رشد جمعيت زنبور (Anisopteromalus calandrae (Hym: Pteromalidae پارازيتوييد سوسک چهار نقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculates (Col: Bruchidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: پارامترهاي توليد مثل و رشد جمعيت زنبور (Anisopteromalus calandrae (Hym: Pteromalidae پارازيتوييد سوسک چهار نقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculates (Col: Bruchidae
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Anisopteromalus calandrae؛ Callosobruchus maculatus
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت
مقاله نرخ خالص توليدمثل
مقاله جمعيت پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي توليد مثل و رشد جمعيت زنبور Anisopteromalus calandrae (Howard) روي لارو سن چهارم سوسک Callosobruchus maculates (Fabricius) در دماي ثابت ۲۵±۱ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۲۰±۵ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي مورد بررسي قرار گرفت. نرخ تفريخ تخم (hx) زنبور به دليل پنهان بودن لاروهاي ميزبان داخل دانه هاي حبوبات برابر يک (%۱۰۰) فرض شد. بر اساس نتايج به دست آمده نرخ ناخالص باروري و بارآوري ۳۰۶٫۵۱ تخم و نرخ هاي خالص باروري و بارآوري ۲۳۶٫۲۵ تخم در هر ماده تعيين شد. ميانگين تعداد تخم توليد شده توسط يک زنبور ماده در هر روز ۱۱٫۴۸ عدد و نرخ ذاتي و متناهي افزايش رشد جمعيت زنبور روي لارو سوسک چهار نقطه اي حبوبات به ترتيب ۰٫۱۶۳ و ۱٫۱۸ محاسبه شد. مدت زمان لازم براي افزايش جمعيت زنبور به اندازه نرخ خالص توليد مثل ۳۵٫۳۰ (R0) روز و زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت زنبور، ۴٫۲۴ روز تعيين گرديد. نرخ ناخالص توليد مثل زنبور ۱۲۳٫۳۶ و نرخ خالص توليد مثل ۱۰۹٫۴۹ ماده به ازاي هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گرديد. بررسي توزيع سني پايدار جمعيت زنبور نشان داد که ۶۲٫۳ درصد جمعيت زنبور را مراحل نابالغ و ۳۷٫۷ درصد جمعيت را مرحله بالغ تشکيل مي دهد. امکان استفاده از نتايج اين تحقيق جهت کنترل بيولوژيک C.maculatus مورد بحث قرار گرفته است.