مقاله پارامترهاي جدول زندگي و توليد مثل سن شکارگر Reuter Orius albidipennis روي مراحل مختلف سني كنه دولكه اي Tetranychus urticae Koch که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: پارامترهاي جدول زندگي و توليد مثل سن شکارگر Reuter Orius albidipennis روي مراحل مختلف سني كنه دولكه اي Tetranychus urticae Koch
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول زندگي
مقاله اميد به زندگي
مقاله سن شكارگر
مقاله كنه دولكه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندرلي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي شوشتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن شکارگرOrius albidipennis  يكي از عوامل کنترل بيولوژيک برخي از آفات گياهي در ايران مي باشد. در اين تحقيق پارامترهاي جدول زندگي و توليد مثل اين سن در اتاقک رشد تحت شرايط دمايي ۲۵±۱ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۶۵±۱۰ درصد و دوره نوري ۱۴ ساعت روشنايي و ۱۰ ساعت تاريكي با تغذيه از مراحل مختلف سني كنه دولكه اي،Tetranychus urticae  مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش با استفاده از ۱۰۰ تخم يك روزه سن شروع و ميزان مرگ و مير مراحل مختلف سني به صورت روزانه تعيين گرديد. نتايج نشان داد مرگ و مير ويژه سني(qx)  پوره هاي O. albidipennis در ۴ روزگي شروع و با نوسانات جزيي به تدريج افزايش يافت. اميد به زندگي بعد از خروج پوره ها از تخم اندکي افزايش يافت ولي پس از آن روند کاهشي نشان داد. اميد به زندگي در زمان خروج پوره ها از تخم ۱۸٫۸۶ روز و در زمان ظهور حشرات کامل ۱۲٫۹۷ روز برآورد گرديد. نرخ ناخالص باروري، بارآوري و تفريخ به ترتيب ۷۶٫۴۵±۰٫۴۲، ۶۰٫۱۲±۲٫۳۹، ۰٫۷۹ محاسبه گرديد. همچنين ميانگين تعداد تخم توليد شده توسط هر فرد ماده در هر روز ۴٫۲۵ تخم به دست آمد.