مقاله پارامترهاي خوني – ادراري و رواني – شناختي کارگران معدن مواجهه يافته با سرب و روي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: پارامترهاي خوني – ادراري و رواني – شناختي کارگران معدن مواجهه يافته با سرب و روي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي خوني
مقاله پارامترهاي شناختي
مقاله سرب
مقاله پارامترهاي رواني
مقاله معدن
مقاله پارامترهاي ادراري
مقاله کارگر
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرب از طريق القا استرس اکسيداتيو باعث ايجاد انواع اختلالات سيستم خوني، کليه، رواني و شناختي مي گردد. هدف از اين مطالعه مقايسه پارامترهاي خوني، ادراري، رواني و شناختي کارگران مواجهه يافته با سرب و روي با گروه شاهد مي باشد.
مواد و روش ها: يک مطالعه مقطعي – تحليلي با تعداد کل ۱۳۴ نفر طراحي شد. گروه مورد شامل ۶۷ کارگر مرد با محدوده سني ۶۵-۲۲ سال بودند که در معدن سرب و روي امارت واقع در جنوب غربي اراک حداقل به مدت ۲ سال و يك شيفت كاري مشغول به كار بودند. گروه کنترل شامل۶۷ کشاورز از روستاي نزديک معدن بودند كه از نظر سن و جنس با گروه فوق همسان سازي شدند و هيچ سابقه مواجهه شغلي با سرب، روي و ديگر فلزات نداشتند. اختلالات رواني از طريق آزمون استاندارد Scl-90-R و اختلالات شناختي از طريق آزمون مختصر شناختي MMSE(Mini Mental Status Examination) ارزيابي گرديد.
يافته ها: مقدار پارامترهاي ادراري و خوني در در دو گروه اختلاف معني داري نشان نداد. نمره مقياس هاي شکايات جسماني، اضطراب و پرخاشگري در کارگران معدن به طور معني داري بالاتر از گروه شاهد بود (p<0. 05) و نمره مقياس هاي شناختي کارگران معدن با گروه شاهد تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: استرس اکسيداتيو ناشي از سرب باعث ايجاد اختلالات رواني شده است؛ به همين علت کارگران معدن از سايکو پاتولوژي بيشتري رنج مي بردند و احتياج به توجه بيشتري دارند. به علت اثرات سمي سرب و روي استفاده مناسب از وسايل ايمني و دوش گرفتن روزانه توسط کارگران مي تواند جذب عناصر سمي و مخاطرات متعاقب آن را کاهش دهد.