مقاله پارامترهاي دموگرافيک شته جاليز (Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae روي خيار در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: پارامترهاي دموگرافيک شته جاليز (Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae روي خيار در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته جاليز
مقاله جدول زندگي
مقاله خيار
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاشاهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين پارامترهاي دموگرافيکي شته جاليز، ۲۰ عدد شته ماده بكرزا روي برگ خيار در يك قفس برگي به قطر ۶۰ و ارتفاع ۱۰ ميليمتر و در داخل اتاقك رشد در دماي ۲±۲۶ درجه سانتيگراد، دورهي نوري ۱۶:۸ ساعت (تاريكي: روشنايي) و رطوبت نسبي ۵±۶۵ درصد پرورش داده شدند. مقدار اميد زندگي در ابتداي ظهور حشرات کامل برابر با ۸/۱۲ روز (بيشترين مقدار) و در سن بيست و يک برابر با ۱ روز (کمترين مقدار) بود. نرخ ذاتي افزايش جمعيت، ۴۷۱/۰ شته ماده به ازاي هر فرد ماده در روز و نرخ خالص توليدمثل، ۲۵۶/۴۹ شته ماده به ازاي هر فرد ماده در هر نسل بود. ميانگين طول مدت هر نسل، ۲۷/۸ روز و مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت، ۴۷/۱ روز محاسبه شد. جمعيت شته ميتواند در مدت يك هفته، ۰۳/۲۷ برابر افزايش يابد. ميانگين طول عمر حشرات كامل ۰۹/۱±۸/۱۳روز، ميانگين تعداد نتاج توليد شده توسط هر ماده ۳۲/۲±۰۵/۴۹ عدد و ميانگين تعداد نتاج ماده به ازاي هر ماده در هر روز، ۵۹/۰±۲۲/۳ عدد بود.