سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدرضا سمرقندی – محیط استادیارگروه مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم بزشکی ه
علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم بزشکی ه
محمدتقی صمدی – یط استادیارگروه مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم بزشکی همد

چکیده:

جاذب مورد استفاده در این مطالعه، با استفاده از فرایند شیمیایی – گرمایی از مخروط درخت کاج تهیه گردیدو بعد از تعیین مشخصات شیمیایی و فیزیکی، جهت حذف دو رنگهای AB113 Acid Blue113 و(AB1)Acid Black1 استفاده شد . مطالعه جذب هر دو رنگ در حالت منقطع به منظور تعیین مدل ایزوترمی مطلوب صورت پذیرفت . مطالعه ایزوترم های جذب نشان داد جذب هر دو ر نگ توسط جاذب، از مدل ایزوترمی لانگمیر تبعیت می کند . مقدار ظرفیت جذب تک لایه ای رنگهای ۱ AB و ۱۱۳ AB بر اساس مدل ایزوترمی لانگمیر به ترتیب برابر با ۲۸۶ mg/g و۴۵۸ تعیین گردید . همچنین جذب هر دو رنگ در حالت جریان پیوسته با استفاده از ستون بستر ثابت از کربن فعا ل تولید شده مطالعه شد. پارامترهای رفتار ستون از قبیل ارتفاع ناحیه فعال انتقال جرم ، ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم، کل ظرفیت جذب ناحیه انتقال جرم، سرعت حرکت ناحیه انتقال جرم، طول زمان تشکیل ناحیه انتقال جرم ، درجه اشباع ستون در نقطه شکست و زمان گذر از ناحیه ا نتقال جرم تعیین گردید . نتایج این مطالعه نشان داد به دلیل بزرگی ساختار مولکولی رنگ، فرصت لازم به منظور انتشار مولکولهای رنگ به ریز منافذ ماده جاذب به آسانی فراهم نمی شود و از اینرو مولکولهای رنگ به جایگاههای جذب جدید در ارتفاع بالاتر از ستون پمپ می شوند . مقادیر ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم به ترتیب برای رنگهای ۱AB وAB113 برابر با ۰/۲۷۱ و ۰/۳۶۹ تعیین گردید پایین بودن مقدار پارامتر f باعث افزایش طول ناحیه انتقال جرم در مورد هردو رنگ شد. بنابر این افزایش دادن ظرفیت کسری ناحیه انتقال جرم در جذب رنگ با استفاده از کربن فعال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.