سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صمد نمازی تجرق – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدشهاب الدین یثربی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ضرایب تغییر شکل از پارامترهای موثر در طراحی شالودههای سطحی می باشند . در خاکهای همگن مهمترین عوامل موثرجنس، شکل، چگالی دانه و میزان رطوبت خاک است اما در خاکهای ناهمگن مثل آبرفتهای درشت دانه تهران عواملی مثل لایهبندی، نحوه آرایش دانهها، درجه هوازدگی اجزاء ، مقدارموادریزدانه، میزان سیمان شدگی، دانسیته خاک، سن زمین شناسی، شرایط خاک از نظر دست خوردگی و جهت بارگذاری مؤثر است . این خصوصیات هم با عمق و هم بطور جانبی تغییر می کنند . در طی مطالعاتی که با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه بر روی خاکهای درشت دانه تهران انجام شده است، مهمترین پارامترهای زمین شناسی مهندسی مؤثر بر ضرایب تغییر شکل شامل دانه بندی، دانسیته خاک، مقدارموادریزدانه، درصدرطوبت، میزان سیمان شدگی و جهت بارگذاری نسبت به جهت لایه بندی بررسی شده اند .