سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی ، دانشگاه ارومیه
سمیرا توفیقی – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد جمعیت صنعت و کشاورزی ازیک طرف و محدودیت منابع آبی ازطرف دیگر باعث افزایش نهایی مصرف آب بطور متوسط در هرده سال ۲۰۰ درصد رشد شده است . بطوریکه میزان مصرف آب هر ده سال تقریبا " دوبرابر افزایش داشته است . محدودیت منابع آب ایجاب می کند که مدیریت این صنایع با دقت بیشتری توام شود . ازمیان منابع آبی مختلف موجود رودخانه ها مهمتری و مناسبترین منبع تامین آب می باشند و یکی ازمسائل حائز اهمیت دررابطه با رودخانه ها ارزیابی کیفی آب رودخانه ،حفظ آن و یا درصورت لزوم رفع آلودگی آب آنها می باشد . دراین مقاله پارامترهای سنجش کیفیت آبهای سطحی مطالعه و بررسی می شود .