سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز
محمدعلی حاج عباسی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود کلباسی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
برنی زیبارت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیب زمینی، فریدریکتون، نیوبرانزویک، کانا

چکیده:

ویژگی های مرفولوژیکی ریشه از جمله مهمترین عوامل موثر بر جذب نیتروژن درگیاهان محسوب می شوند. بطور کلی این ویژگی ها عبارتند از حداکثر سرعت جذب، ضریب ثابت میخائلیس – منتن و حداقل غلظت قابل جذب؛ که با تعیین رابطه سینتیکی جذب نیتروژن بوسیله ریشه قابل بررسی می باشند. از آنجایی که حداکثر سرعت جذب نیترات بوسیله ریشه در بیشتر گیاهان علفی در غلظت های کمتر از ۱۰۰ میکرومولار نیترات صورت می گیرد و با توجه به بالاتر بودنغلظت نیترات محلول خاک از این حد، گیاهان قادرند تا زمانی که تقریبا کل نیترات ازخاک تخلیه شود آن را با حداکثر سرعت از خاک جذب نمایند[۱]. بنابراین Imax مهمترین عامل فیزیولوژیکی در جذب نیتروژن است که ثابت نموده و به عواملی همچون گونه گیاهی، رقم، سن گیاه، شرایط رشد و سطح تغذیه ای گیاه از نظر نیتروژن بستگی دارد [۴]. در سیب زمینی علی رغم نیاز بالا به نیتروژن و اهمیت کارایی جذب نیتروژن، هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با ویژگی های سینتیکی جذب نیترات وجود ندارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های سینتیکی جذب نیترات در سیب زمینی و مقایسه آن بین رقم ها وزمان های مختلف رشد گیاه صورت گرفت.